Hợp đồng góp vốn bằng quyền sủ dụng đất

   1. Khái niệm góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: "10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất." 

Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: "13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập." 

Khoản 1 Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: "1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam." 

2. Khái niệm về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

- Điều 116. Giao dịch dân sự, Bộ Luật dân sự 2015

- Điều 500. Hợp đồng về quyền sử dụng đất, Bộ Luật dân sự 2015 

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự, theo đó bên có quyền sử dụng đất hợp pháp chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các điều khoản được các bên thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số: ......................../HĐGVQSDĐ

………, ngày….. tháng …… năm…….

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN

 

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ........................................................................

cụ thể như sau:

- Thửa đất số:.................................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:..............................................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất:...........................................................................................................................

- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ: ..............................................................................)

- Hình thức sử dụng: .....................................................................................................................

+ Sử dụng riêng:..................................... m2

+ Sử dụng chung:................................... m2

- Mục đích sử dụng:........................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng: .......................................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.....................................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................................... đồng, (bằng chữ:.............................................................................................................đồng Việt Nam)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................... kể từ ngày ......./......../..........

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ĐIỀU 5: VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8:.....

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ……………………………………………………………)

tại ..................................................................., tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ......, tỉnh/thành phố..................................................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ...................................... và bên B là ...................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

                                                       Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                      CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 Ngoài ra, Văn phòng công chứng Thái Hà còn hỗ trợ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân. Nhận ký ngoài trụ sở, tại nhà riêng, tại trại giam, bệnh viện.
Văn phòng công chứng Thái Hà chuyên công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất uy tín, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tư vấn miễn phí về chia tách, xin cấp mới, sang tên sỏ đỏ nhà đất. 
1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Việt Cường: Thạc sĩ Luật học, nguyên là Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội, thẩm phán, phó chánh tòa dân sự, chánh tòa Lao động, tòa án tối cao. Ủy viên hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao. Giảng viên kiêm chức đào tạo Luật sư và thẩm phán của học viện Tư pháp.

2. Công chứng viên Nguyễn Trung Tín : Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học. Nguyên là phó tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Từng tham gia đào tạo cử nhân Luật, cao học Luật, tiến sĩ Luật tại đại học Luật Hà Nội, khoa Luật đại học Quốc gia, Viện khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Huế.

2. Công chứng viên Vũ Quốc Hùng : Thạc sĩ Luật học, cử nhân ngoại ngữ. Nguyên là Luật sư, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn caovà tận tụy trong công việc.
Địa chỉ: Số 148 Thái Hà, phường Trung Liệt,
quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Hotline : 0935.669.669
Email: ccthaiha@gmail.com 

 

 

 


MẪU DÀNH CHO ỨNG VIÊN
*
*
*
*
*

Công Chứng Thái Hà - Cong Chung Thai Ha - Cong Chung - Công Chứng - Công Chứng Quận Thái Hà - Văn Phòng Công Chứng - Van Phong Cong Chung - Thủ Tục Công Chứng
Thu Tuc Cong Chung - Dịch vụ Công Chứng - Dich vu Cong Chung - Văn Phòng Công Chứng tại Hà Nội - Van Phong Cong Chung tai Ha Noi
Dich thuat - dịch thuật - dịch thuật công chứng - VP Công Chứng Tây Hồ - VP Công Chứng Nguyễn Huệ - Công Chứng

© CongchungThái Hà. All Rights Reaserved
Tổng lượt truy cập : 1,529,820 - Đang online : 12

Điện thoại: (84-4) 35 379 209  - Fax: (84-4) 35 379 210 Hotline : 0935.669.669

Địa chỉ: 148, Phố Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội                                  

0935 669 669
icon sms sms