Hợp đồng mua bán - Chuyển nhượng nhà xưởng

 

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, nhà máy, nhà xưởng, kho bãi, khu công nghiệp...đang sản xuất kinh doanh là một dạng hợp đồng căn cứ theo thỏa thuận về chuyển nhượng tài sản, việc chuyển nhượng trong thỏa thuận này có thể có hoặc không bao gồm chuyển nhượng quyền thuê đất, sử dụng đất kèm theo. Các giấy tờ, hồ sơ, cấp phép kinh doanh thuộc nhà xưởng cũng là một trong những điểm quan trọng mà các bên khi giao dịch cần có ghi nhận rõ ràng, cụ thể.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ XƯỞNG

  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Luật đất đai 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Căn cứ nhu cầu các bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 201…. tại …………………….., Phường ……..,

Quận ………….., Thành phố ………………., chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

§  Cá nhân (là cá nhân) sở hữu:

Ông/bà:………………………………………………………………………......

Năm sinh:……… CMND số……………… cấp ngày………...............................

Cùng với vợ/ chồng là ông/ bà: …………………………......................................

Năm sinh:……CMND số……………… cấp ngày….............tại:..........................

Cùng thường trú tại địa chỉ: ……………………...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn kèm theo.

§  Tổ chức (doanh nghiệp):

Tổ chức, doanh nghiệp : …………………………….............................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Mã số.......................................................................................................................

Ngườ đại diện:( đối với doanh  nghiệp/ tổ chức) ………………...........................

Chức vụ:.................................................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà:………………………………………………………………………......

Năm sinh:……… CMND số……………… cấp ngày………...............................

Cùng với vợ/ chồng là ông/ bà: …………………………......................................

Năm sinh:……CMND số……………… cấp ngày….............tại:..........................

Cùng thường trú tại địa chỉ: ……………………...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn kèm theo.

§  Tổ chức (doanh nghiệp):

Tổ chức, doanh nghiệp : …………………………….............................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Mã số.......................................................................................................................

Ngườ đại diện:( đối với doanh  nghiệp/ tổ chức) ………………...........................

Chức vụ:..................................................................................................................

Bằng hợp đồng này, hai bên thống nhất mua bán toàn bộ các thiết bị liên quan trong nhà xưởng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng nêu trên với những nội dung thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ  nhà xưởng bao gồm tất cả  trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật bên trong nhà xưởng và quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng tại địa chỉ:

Cụ thể:

1. Nhà xưởng

– Diện tích xây dựng : ………………………………............................................

– Diện tích sàn : …………………………………….............................................

– Kết cấu : ……………………………………......................................................

– Cấp (hạng) : ……………………………………................................................   

– Số tầng : ………………………………..............................................................   

– Thời hạn được sở hữu..........................................................................................

– Các trang thiết bị, cơ sở vật chất bên trong nhà xưởng gồm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng, nguyên liệu sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh (được liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

2. Quyền sử dụng đất đối với nhà xưởng

– Thửa đất số : ……………………………………………....................................

– Tờ bản đồ số : …………………………………………….................................

– Diện tích : …………………………………………… ......................................

– Hình thức sử dụng : ………………………………………………....................

 + Sử dụng riêng         : ………………………......................................................

 + Sử dụng chung       : ……………………...........................................................

– Mục đích sử dụng :       Đất ở tại ……..….) hoặc Đất sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Thời hạn sử dụng:................................................................................................ 

– Nguồn gốc sử dụng:.............................................................................................     

Ông/ bà hoặc Ông ………….……….. hoặc tổ chức/doanh nghiệp là người sử dụng đất và tài sản trên đất nêu trên theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà xưởng và tài sản khác gắn liền với đất số: CH…………….. do UBND ……………, tỉnh ( thành phố)…………….. cấp ngày ……..........................................................................

>>Xem thêm: Công chứng tặng cho tài sản

ĐIỀU 2: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.Giá mua bán toàn bộ nhà xưởng và quyền sử dụng đất nêu trên là:....................

2.Bên B thanh toán một lần cho Bên A bằng đồng Việt Nam thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản của bên A:

Số Tài khoản của Bên A........................................................................................

Ngân hàng:......................................................Chi nhánh:.....................................

3. Bên B giao và bên A nhận đủ số tiền mua bán nhà xưởng và đất ở nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: GIAO NHẬN NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC GIẤY TỜ VỀ NHÀ XƯỞNG

1.Bên B giao và Bên A nhận toàn bộ nhà xưởng đúng như thực trạng nêu trên. Trong thời gian chưa giao nhà, Bên B có trách nhiệm bảo quản nhà xưởng  đó.

2.Bên A giao và Bên B nhận bản chính các chứng từ sở hữu nhà xưởng và Quyền sử dụng đất nhà xưởng.

ĐIỀU 4: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán toàn bộ nhà xưởng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm: thuế thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng do Bên A nộp; lệ phí trước bạ do Bên B nộp.

ĐIỀU 5: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ XƯỞNG

1.Quyền sở hữu nhà xưởng và quyền sử dụng đất nhà xưởng nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà xưởng trên.

2. Bên B có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với nhà xưởng và đất nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền. Bên A phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1.Bên A cam kết:

a) Nhà xưởng và đất nêu trên:

– Thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên A;

– Không bị tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

– Không thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

– Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

b)Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu, sử dụng nhà xưởng nêu trên;

c)Các chứng từ về quyền sở hữu, sử dụng nêu trên là bản chính, có hiệu lực pháp luật;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này.

2.Bên mua cam kết:

a)Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên A đã ghi trong hợp đồng này;

b)Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên B cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.

3.Hai bên cùng cam kết:

a) Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

b) Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính chứng từ về quyền sở hữu của nhà xưởng và đất nêu trên để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

c) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

d) Các bên cùng cam kết đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và cùng xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật như đặc điểm, tình trạng nhà xưởng và đất không thay đổi, còn nguyên vẹn như đã được mô tả trong hợp đồng, giao dịch và không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng dưới đây.

2.Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng

                                                                 Hà Nội ngày.............tháng.....năm.........

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI ĐIỆN BÊN B

 

>>Xem thêm: Miễn phí công chứng tại nhà 

Văn phòng công chứng Thái Hà chuyên công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất uy tín, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tư vấn miễn phí về chia tách, xin cấp mới, sang tên sỏ đỏ nhà đất. 

Văn phòng công chứng Thái Hà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Việt Cường: Thạc sĩ Luật học, nguyên là Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội, thẩm phán, phó chánh tòa dân sự, chánh tòa Lao động, tòa án tối cao. Ủy viên hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao. Giảng viên kiêm chức đào tạo Luật sư và thẩm phán của học viện Tư pháp.

2. Công chứng viên Nguyễn Trung Tín : Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học. Nguyên là phó tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Từng tham gia đào tạo cử nhân Luật, cao học Luật, tiến sĩ Luật tại đại học Luật Hà Nội, khoa Luật đại học Quốc gia, Viện khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Huế.

2. Công chứng viên Vũ Quốc Hùng : Thạc sĩ Luật học, cử nhân ngoại ngữ. Nguyên là Luật sư, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn caovà tận tụy trong công việc.

Địa chỉ: Số 148 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hotline : 0935.669.669

Email: ccthaiha@gmail.com 


MẪU DÀNH CHO ỨNG VIÊN
*
*
*
*
*

Công Chứng Thái Hà - Cong Chung Thai Ha - Cong Chung - Công Chứng - Công Chứng Quận Thái Hà - Văn Phòng Công Chứng - Van Phong Cong Chung - Thủ Tục Công Chứng
Thu Tuc Cong Chung - Dịch vụ Công Chứng - Dich vu Cong Chung - Văn Phòng Công Chứng tại Hà Nội - Van Phong Cong Chung tai Ha Noi
Dich thuat - dịch thuật - dịch thuật công chứng - VP Công Chứng Tây Hồ - VP Công Chứng Nguyễn Huệ - Công Chứng

© CongchungThái Hà. All Rights Reaserved
Tổng lượt truy cập : 1,529,855 - Đang online : 11

Điện thoại: (84-4) 35 379 209  - Fax: (84-4) 35 379 210 Hotline : 0935.669.669

Địa chỉ: 148, Phố Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội                                  

0935 669 669
icon sms sms